Wdrożenia systemów zarządzania

„Zarządzanie przez jakość to nie tylko procedury, metody, kryteria, certyfikaty czy atesty – to szeroko pojęta kultura organizacji.” prof. dr hab. inż. Jacek Łuczak

Stosowana przez nas metodyka wdrażania obejmuje następujące etapy:

Audit wstępny

Każdy projekt wdrożeniowy rozpoczyna się od auditu wstępnego, którego celem jest:

  • Zapoznanie się z organizacją i jej sposobem działania,
  • Zidentyfikowanie procesów w firmie i powiązań zachodzących pomiędzy nimi,
  • Określenie stanu obecnego i zakresu koniecznych prac wdrożeniowych.

Efektem auditu wstępnego jest informacja na temat koniecznych zmian oraz szczegółowy harmonogram prac wdrożeniowych.

Szkolenia

Wszystkim członkom organizacji zapewniamy niezbędne szkolenia związane z prowadzonym projektem. Obejmują one zarówno szkolenia wstępne dla kierownictwa i pracowników, szkolenie Pełnomocnika ds. systemu zarządzania oraz szkolenie audytorów wewnętrznych. W razie konieczności prowadzimy również szkolenia wpierające wdrożenie (zarządzanie zmianą, szkolenia „miękkie”, szkolenia z zakresu komunikacji i przywództwa. W razie potrzeby oferujemy coaching kadry menedżerskiej.

Projektowanie i wdrożenie systemu zarządzania

Najważniejszy etap projektu, polegający między innymi na opracowaniu dokumentacji systemowej, która będzie podstawą funkcjonowania systemu. Dokumentacja jest opracowywana przez pracowników klienta, pod nadzorem konsultanta. 

Przeprowadzenie auditów wewnętrznych

Celem auditów wewnętrznych jest sprawdzenie skuteczności wdrożenia systemu zarządzania. Audit stanowi również niezbędny element ciągłego doskonalenia organizacji. Pierwszy audit jest przeprowadzany wspólnie z konsultantem.

Audit certyfikacyjny

Ostatni etap wdrożenia systemu. Certyfikacja potwierdza, że system funkcjonuje zgodnie z wymaganiami normy, a jego efektem jest uzyskanie certyfikatu. W ramach umowy zapewniam pomoc w wyborze jednostki certyfikującej, pomoc w trakcie auditu oraz we wdrożeniem ewentualnych działań korygujących i zapobiegawczych.